Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 

 im. Księdza Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie

ISTNIEĆ, A NIE EGZYSTOWAĆ – NA CZYM POLEGA SPECYFIKA SZKOŁY INTEGRACYJNEJ

    Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Księdza Kardynała Karola Wojtyły przy Kluczborskiej 3 powstała jako kontynuacja Gimnazjum nr 12, które oprócz klas ogólnodostepnych przez kilkanaście lat tworzyło oddziały integracyjne.
Integracyjny charakter naszej Placówki jest odpowiedzią na żywotne potrzeby społeczne – w XXI wieku nie tylko nie można odwracać się plecami od słabych i chorych, ale też nie wystarczy ich tolerowanie. Wszyscy mamy pełnię praw, a ci, którzy są zdrowsi, mają także powinności w stosunku do niepełnosprawnych.
Naszymi Podopiecznymi są Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, z Zespołem Downa, afazją, autyzmem, Zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością ruchową, niedosłuchem, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Dzięki ogromnej pracy Zespołu psychologiczno-pedagogicznego udaje się wdrażać Dzieci z orzeczeniami w pełnoprawne istnienie w społeczeństwie, jednocześnie przygotowując Dzieci zdrowe do współodpowiedzialności za jakość życia osób niepełnosprawnych.
Jeśli sami mamy to szczęście, że nie ograniczają nas niedostatki natury fizycznej, intelektualnej czy emocjonalnej, często nie zdajemy sobie sprawy z potrzeb osób nie tak dobrze jak my funkcjonujących w codziennym życiu.
Szkoła jest mikroświatem, a szkoła z oddziałami integracyjnymi powinna łączyć światy ludzi bardziej i mniej sprawnych tak, by się wzajemnie przenikały i uzupełniały. Aby możliwy był  pełny rozwój człowieka, w tym jego samorealizacja, muszą być zrealizowane jego podstawowe potrzeby: począwszy od fundamentalnych związanych z utrzymaniem życia, przez potrzebę bezpieczeństwa, potrzebę przynależności do grupy, aż do potrzeby szacunku i uznania.
Stosunek do osób niepełnosprawnych, słabych, chorych, biednych, niedostosowanych społecznie lub owym niedostosowaniem zagrożonych jest miarą człowieczeństwa pozostałych członków społeczeństwa. W naszych wysiłkach kierujemy się maksymą, że takie będą Rzeczypospolite, jakie Ich Młodzieży chowanie, zatem należy wychowywać Ją do odpowiedzialności, odwagi, otwartości, współczucia i braterstwa we wszystkich relacjach z innymi, niezależnie od wieku, poglądów i pochodzenia, bo każde istnienie ma sens i jest potrzebne.