Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 

 im. Księdza Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie

Slide background

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 zobowiązuje się zapewnić dostępność strony www.sp15.krakow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami integracyjnymi nr 15 - www.sp15.krakow.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2017r.

Data ostatniej aktualizacji: 10.01.2020r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • powody wyłączenia, filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;
  • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych;
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo;
  • można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 18.09.2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika szkoły.

Na stronie internetowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Marcin Tomaszewski, adres poczty elektronicznej  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniac na numer telefonu +48 12 633 74 60. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich Rzecznika Praw Obywatelskich 

Dostępność architektoniczna 

 Szkoła Podstawowa nr 15 w Krakowie, ul. Kluczborska 3, 31-271 Kraków

 • Do głównego wejścia budynku szkoły wchodzi się po 2 schodach. 
 • Przy 2 wejściu do szkoły znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
 • Na terenie szkoły od strony boisk znajduje się parking.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 • W budynku na każdym poziomie (parter, 1 i 2 piętro) znajduje się szeroki korytarz. Budynek nie posiada wind.
 • W budynku znajduje się jedna toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Witamy!

Naszą misją jest kształcenie i wychowanie Uczniów poprzez pozytywne wzmacnianie każdego w jego możliwościach.

 Wychowankom uświadamiamy ich wyjątkowość, podążamy za nimi i pomagamy w odkrywaniu samego siebie.

Tak, aby absolwent naszej szkoły w dorosłości powiedział: jestem szczęśliwym człowiekiem.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Pracownicy.

 Gazetka
szkola z bajką logo

librus_2.jpg

60 214446

facebook 1621365763082 6800500905560889721Global Classroom Pair Share project 2023

 szkola z klasa

 

wirtualna sieć

 

poza szkolnymi

BANER

 Szkolna procedura 

"Covid-19"

 Deklaracja dostępności
MS KOCP

 Projekt "Bajkowe Spotkania"

BAJKOWE SPOTKANIA  

nowe_logo_oke_L.png

bip

 epuap strona

   krk logo

 

logo kuratorium1

 

rodo

 kaligrafia

 

kaligrafia slajd